PRIVATUMO POLITIKA

 

1. Bendrosios nuostatos
Svetainės Meistrų Namai privatumo politika (toliau – Privatumo politika) nustato ir aprašo, kaip interneto svetainėje Meistrunamai.lt yra renkami, tvarkomi ir saugomi svetainės lankytojų ir vartotojų asmens duomenys. Privatumo politikos nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą Jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį ir nepaisant to, kokį įrenginį naršymui naudojate. Asmens duomenų valdytojas yra MB Meistrų Namai. Mūsų kontaktus galite rasti paspaudę šią nuorodą: [nuoroda] Jei Jums kyla su šia Privatumo politika susijusių klausimų ar turėtumėte prašymų, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, galite susisiekti su mumis elektroniniu paštu: cookies@meistrunamai.lt. Ši Privatumo politika gali būti atnaujinama ir keičiama. Mes informuosime interneto svetainės lankytojus apie atnaujinimus, svetainėje pateikdami naują Privatumo politikos variantą kartu su paskutinės redakcijos data. Šioje Privatumo politikoje naudojamos sąvokos atitinka Svetainės naudojimosi taisyklėse (toliau – Taisyklės) apibrėžtas sąvokas, išskyrus atvejus, kai tam tikros sąvokos atskirai apibrėžiamos šioje Privatumo politikoje. Patvirtiname, kad Jūsų duomenys bus renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys apie svetainės lankytojus būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Kiekvieną kartą lankydamas interneto svetainę, sutinkate su čia aprašytomis sąlygomis.

2. Sąvokos
Valdytojas - kuris priima sprendimą dėl asmens duomenų tvarkymo tikslo ir būdo. Jūsų Asmens duomenų valdytoja yra MB Meistrų Namai.
Klientas - fizinis asmuo ir / ar juridinis asmuo, kuris naudojasi Paslaugomis arba yra išreiškęs ketinimą jomis naudotis.
BDAR - 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).
Asmens duomenys - bet kokia informacija, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusi su Klientu ir / arba kitu fiziniu asmeniu, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti ir kurio duomenys tvarkomi pagal šią Privatumo politiką bei taikytinus teisės aktus.
Tvarkymas - bet kokia su Asmens duomenimis atliekama operacija (įskaitant rinkimą, įrašymą, saugojimą, keitimą, prieigos prie jų suteikimą, užklausų teikimą, perdavimą ir kt.).
Paslaugos - bet kurios MB Meistrų Namai siūlomos ir / ar teikiamos paslaugos vartotojams.

3. Kokius tavo asmens duomenis ir kokiais tikslais renkame?
Mes renkame dvejopo pobūdžio informaciją, tai:
 • Asmeninę informaciją – informaciją apie asmenį, kurią Jūs pateikiate registruojantis, kuriant paskyrą interneto svetainėje. Tai vardas, pavardė, telefono, numeris, gyvenamosios vietos adresas, išsilavinimas ir kita informacija, prašoma pateikti registracijos, paskyros kūrimo metu. Tokios informacijos rinkimo tikslas – siekis patvirtinti besiregistruojančio asmens tapatybę, tai pat kokybiškai teikti elektroninio tarpininkavimo paslaugas, administruoti klientų duomenų bazę, įskaitant klientų skundų administravimą. Taip pat šie asmens duomenys, su asmens sutikimu, gali būti naudojami ir tiesioginės rinkodaros tikslu, įskaitant naujienlaiškių siuntimą. Plačiau žr. 5 p. Asmens duomenų tvarkymas tiesioginės rinkodaros tikslu;
 • Anoniminę informaciją – tai tokia informacija, kuri neleidžia nustatyti asmens individualumo, bet atskleidžia svetainės naudojimo ypatumus (įėjimo adresą, lankymosi laiką, naršyklės techninės specifikacijos, įrenginio tipą ir t.t.). Tuo atveju, kai lankotės mūsų interneto svetainėje, mes galime tvarkyti lankytojo IP adresą, tinklo ir vietos duomenis, kai lankytojas juos suteikia. Duomenys yra renkami slapukų ir kitų panašių technologijų pagalba vartotojų sutikimo pagrindu. Slapukai yra nedideli tekstiniai failai (užimantys iki kelių KB), kuriuos Jūsų interneto naršyklė apsilankant mūsų interneto svetainėje patalpina Jūsų kompiuteryje, planšetėje arba kitame išmaniajame įrenginyje. Slapukais siekiame užtikrinti efektyvų ir saugų svetainės veikimą bei analizuoti Jūsų įpročius, kad svetainės veikimas būtų patogus, efektyvus ir atitiktų Jūsų poreikius bei lūkesčius. Daugiau apie slapukus skaitykite toliau šioje Privatumo politikoje (žr. 6. Slapukų naudojimas).

4. Vartotojų asmens duomenų tvarkymas
Mes siekiame, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai ir tik tokiais tikslais, kuriais buvo renkami, laikantis teisės aktuose nustatytų asmens duomenų tvarkymo principų ir reikalavimų, tik gavus atitinkamo asmens sutikimą. Vadovaudamiesi šiais principais, mes galime tvarkyti šiuos vartotojų duomenis:
 • Asmeninius duomenis (vardą, pavardę, atstovaujamą bendrovę, pareigas);
 • Kontaktinius duomenis (el. pašto, gyvenamosios vietos adresus, telefono numerius);
 • Kitus duomenis, kuriuos vartotojas pateikia sudarant ir vykdant sutartį su mumis;
Šie duomenys bus tvarkomi tik tokia apimtimi, kiek tai yra būtina užtikrinant tinkamą paslaugų teikimą.

5. Vartotojų asmens duomenų tvarkymas tiesioginės rinkodaros tikslu
Tiesioginės rinkodaros tikslu mes tvarkome Jūsų asmens duomenis tik kai gauname aiškų Jūsų sutikimą tokiam duomenų tvarkymui (duomenų tvarkymo pagrindas – Jūsų sutikimas). Tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis:
 • vardą,
 • pavardę,
 • elektroninio pašto adresą,
 • telefono numerį (SMS žinutėms).
 • Jūsų asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu gali būti tvarkomi nurodytais būdais:
 • elektroniniu paštu ir / arba telefonu galite gauti naujienlaiškį su mūsų pasiūlymais ir naujienomis;
 • elektroniniu paštu ir / arba telefonu galite gauti kvietimus į renginius, seminarus ir panašią informaciją.
Informuojame, kad mūsų naujienlaiškių, siunčiamų el. paštu, Jūs galite bet kuriuo metu atsisakyti, kreipęsi į mus el. paštu cookies@meistrunamai.lt. Sms žinutėmis siunčiamų naujienlaiškių galite atsisakyti siųsdami žinutę su žodžiu STOP tuo numeriu, iš kurio gavote naujienlaiškį. Mes renkame statistinę informaciją apie el. paštu ir / ar telefonu (sms žinute) išsiųstus naujienlaiškius: stebime, ar naujienlaiškį perskaitėte, kada ir kiek kartų jį perskaitėte ar atvėrėte, ar persiuntėte jį kitiems, kokią operacinę sistemą ir el. pašto serverį (jo vietą) naudojote ir pan. Jūs taip pat galite bet kada atsisakyti gauti informaciją apie renginius ar kitą mūsų siunčiamą informaciją el. paštu ir / ar telefonu (sms žinute). Tai padaryti galite atsiųsdami elektroninį pranešimą adresu cookies@meistrunamai.lt ir / arba siųsdami žinutę su žodžiu STOP telefono numeriu, iš kurio buvo gauta informacija.

6. Slapukų naudojimas
Kaip jau minėta, Meistrų Namai interneto svetainėje naudoja slapukus. Slapukai yra nedideli tekstiniai failai (užimantys iki kelių KB), kuriuos Jūsų interneto naršyklė apsilankant mūsų interneto svetainėje patalpina Jūsų kompiuteryje, planšetėje arba kitame išmaniajame įrenginyje. Slapukais siekiame užtikrinti efektyvų ir saugų svetainės veikimą bei analizuoti Jūsų įpročius, kad svetainės veikimas būtų patogus, efektyvus ir atitiktų Jūsų poreikius bei lūkesčius. Lankantis interneto svetainėje, Meistrų Namai gali tvarkyti lankytojo IP adresą, tinklo ir vietos duomenis, kai lankytojas juos suteikia. Duomenys yra renkami slapukų ir kitų panašių technologijų pagalba asmens sutikimo pagrindu.
Mes naudojame šių tipų slapukus:

(a) griežtai privalomi slapukai
Šie slapukai svetainėje yra būtini, kad vartotojas galėtų naršyti ir naudotis svetainės funkcijomis, pvz., įsiminti formose įvestą informaciją, kai vartotojas pereina nuo vieno puslapio prie kito naršymo seanso metu. Be griežtai privalomų slapukų taptų neįmanoma teikti tam tikras svetainės paslaugas, o svetainė veiktų ne taip sklandžiai, kaip turėtų. Šie slapukai nerenka jokios informacijos rinkodaros tikslais ir neįsimena, kur jūs lankėtės internete.

(b) analitiniai slapukai
Analitiniai slapukai renka informaciją apie svetainės naudojimą ir padeda tobulinti svetainės veikimą. Pavyzdžiui, analitiniai slapukai gali parodyti, kuriuose puslapiuose lankomasi dažniausiai, padėti registruoti svetainėje vykstančius nesklandumus ir parodyti, ar svetainėje rodoma reklama yra veiksminga. Analitiniai slapukai nerenka asmeninės vartotojų informacijos ir visa šių slapukų surinkta informacija yra apibendrinta ir anonimiška.

(c) tiksliniai arba reklaminiai slapukai
Tiksliniai arba reklaminiai slapukai naudojami tam, kad jums būtų rodoma įdomesnė ir jūsų interesus labiau atitinkanti reklama, arba tam, kad tos pačios reklamos parodymų svetainėje skaičius būtų ribojamas. Šios rūšies slapukai taip pat naudojami reklamos kampanijos veiksmingumui matuoti. Šie slapukai gali būti naudojami siekiant įsiminti, į ką žiūrėjote, apsilankę svetainėje.

Žemiau lentelėje pateikiame pagrindinius svetainėje naudojamus slapukus, kurie padeda mums sekti lankytojų skaičių ir jų apsilankymo svetainėje periodiškumą.
Slapuko pavadinimas Aprašymas / Tipas Sukūrimo momentas Galiojimo laikas Naudojami duomenys
PHPSESSID Standartinis slapukas naudojamas vartotojo sesijai palaikyti. Būtinasis slapukas. Įėjimo į puslapį metu Iki interneto svetainės lango uždarymo Unikalus identifikatorius
p_popup_uh Slapukas naudojamas informacijai apie vartotojo peržiūrėtus ir paslėptus iškylančius („pop-up“) langus išsaugoti. Pirmo įėjimo į puslapį metu 1 metus Unikalus identifikatorius
_ga Šį slapuką naudoja „Google Analytics“, kad įvertintų vartotojo apsilankymo tikslus, parengtų ataskaitas apie tinklalapio aktyvumą svetainių operatoriams ir pagerintų kliento patirtį besilankant svetainėje. Įėjimo į puslapį metu 2 metus Unikalus identifikatorius
_gat Šį slapuką naudoja „Google Analytics“, kad įvertintų vartotojo apsilankymo tikslus, parengtų ataskaitas apie tinklalapio aktyvumą svetainių operatoriams ir pagerintų kliento patirtį besilankant svetainėje. Įėjimo į puslapį 2 metai Unikalus identifikatorius
_gid Šį slapuką naudoja „Google Analytics“, kad įvertintų vartotojo apsilankymo tikslus, parengtų ataskaitas apie tinklalapio aktyvumą svetainių operatoriams ir pagerintų kliento patirtį besilankant svetainėje. Įėjimo į puslapį 2 metai Unikalus identifikatorius


Slapukų naudojimą galite kontroliuoti pakeitę savo naršyklės nustatymus. Daugiau informacijos apie tai, kaip pašalinti slapukus, o taip pat kitos naudingos informacijos, susijusios su slapukų naudojimu, galite rasti interneto svetainėje http://www.allaboutcookies.org/. Mes naudojamės svetainės analizės paslauga Google Analytics, kuri leidžia fiksuoti ir analizuoti statistinius svetainės naudojimo duomenis. Plačiau apie Google Analytics ir informaciją, kurią šie įrankiai leidžia rinkti, galite sužinoti čia. Jeigu pageidaujate, kad Google Analytics įrankiai nefiksuotų informacijos apie jūsų naršymą internete, galite panaudoti „Google Analytics“ atsisakymo naršyklės papildinį. Atkreipiame dėmesį, kad būtinieji ir analitiniai slapukai yra naudojimosi interneto svetaine sąlyga. Jei atsisakysite šių slapukų, negalime būti tikri, kaip ir ar iš viso veiks mūsų interneto svetainė. Meistrų Namų interneto svetainėje gali būti nuorodų į kitų įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius. Atkreipiame dėmesį, kad Meistrų Namai nėra atsakingi už tokių interneto tinklalapių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo principus, todėl sekant nuorodomis į kitus tinklalapius, turėtumėte atskirai pasidomėti jų privatumo politika.

7. Asmens duomenų gavėjai
Informuojame, kad Jūsų pateikti asmens duomenys (registracijos ir paskyros kūrimo metu) yra gaunami, saugomi ir tvarkomi MB Meistrų Namai. Jūsų kontaktiniai duomenys (el. pašto adresas, telefonas) gali būti perduoti asmeniui, kuris Meistrų Namų platformoje ieško / siūlo atitinkamų (-as) paslaugų (-as), (pavyzdžiui, suteikiant meistrui kliento kontaktus, ar atvirkščiai – klientui meistro) t. .y. teikiant tikslines elektroninio tarpininkavimo paslaugas, tas, dėl kurių vartotojai ir užsiregistruoja Meistrų Namų interneto svetainėje. Taip pat atkreipiame dėmesį, kad tam tikri Jūsų apsilankymo svetinėje duomenys (IP adresas, slapukai, techninė Jūsų naudojamos naršyklės informacija, kita su naršyklės veikla ir naršymu svetainėje susijusi informacija) naršymo svetainėje statistikos, analizės ir susijusiais tikslais gali būti perduoti ar padaryti prieinamais tiek Europos ekonominėje erdvėje, tiek ir už jos ribų veikiantiems subjektams (pvz., mums naudojantis Google Analytics paslauga, toks subjektas yra Jungtinėse Amerikos Valstijose veikianti bendrovė). Primename, kad ne EEE valstybėse asmens duomenims gali būti taikoma mažesnė apsauga nei EEE valstybėse, tačiau mes kruopščiai vertinsime sąlygas, kuriomis tokie Jūsų duomenys bus vėliau tvarkomi ir saugomi po perdavimo aukščiau minėtiems subjektams.

8. Vartotojų asmens duomenų apsaugos užtikrinimas
Kad apsaugotume informaciją apie Jus, duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Įdiegėme fizines ir technines priemones, kad apsaugotume visą informaciją, kurią renkame mūsų paslaugų teikimo tikslais. Primename, kad, nors ir imamės tinkamų veiksmų Jūsų informacijai apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs. Jei susiklostytų mažai tikėtinos aplinkybės ir mes sužinotume apie Jūsų asmens duomenų saugumo pažeidimą, kuris gali kelti didelę grėsmę Jūsų teisėms ar laisvėms, nedelsdami Jus informuosime vos tik apie tai sužinoję ir nustatę, prie kokios informacijos buvo gauta neteisėta prieiga. Primename, kad asmenys ir patys imtųsi visų saugos ir atsargumo priemonių naudodamiesi mūsų svetaine ir jos teikiamomis paslaugomis, neatskleistų tretiesiems asmenims savo asmeninių duomenų, prisijungimo informacijos ir kt., o sekdami mūsų svetainėje esančiomis nuorodomis į kitus tinklalapius, pasidomėtų juose taikoma Privatumo politika.

9. Duomenų saugojimas
Jūsų asmens duomenys, kurie yra surinkti Jūsų sutikimo teisiniu pagrindu, registruojantis, kuriant asmeninę paskyrą interneto svetainėje, yra saugomi tol, kol yra aktyvi, t. y. neištrinta, Jūsų paskyra. Sustabdžius paskyros naudojimą, Jūsų duomenys ir toliau saugomi, tol kol paskyra vėl bus aktyvuota arba ištrinta. Jūsų asmens duomenys, kurie tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, bus saugomi 1 metus nuo paskutinės komunikacijos su jumis (jei buvo gautas atskiras sutikimas) arba sutarties įvykdymo ar pasibaigimo dienos.
Ilgesnis Jūsų asmens duomenų saugojimas gali būti vykdomas, kai:
 • esama pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veikos, dėl kurios yra atliekamas tyrimas;
 • Jūsų duomenys būtini tinkamam ginčo, skundo išsprendimui;
 • esant kitiems teisės aktuose numatytiems pagrindams.
Suėjus nurodytam terminui Jūsų asmens duomenys bus sunaikinti per protingą laikotarpį.

10. Duomenų subjektų teisės
Savo asmens duomenų atžvilgiu Jūs turite šias teises:
 • Susipažinti su savo asmens duomenimis ir su tuo, kaip jie yra tvarkomi;
 • prašyti ištaisyti neteisingus, netikslius arba neišsamius duomenis, ištrinti savo asmens duomenis arba apriboti savo asmens duomenų tvarkymą, kai asmens duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktų reikalavimų ar kai yra kitas teisinis pagrindas;
 • gauti tvarkomus asmens duomenis apie save susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu ir esant tam tikroms sąlygoms persiųsti tuos asmens duomenis kitam valdytojui;
 • tais atvejais, kai Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi atskiro sutikimo pagrindu, turite teisę bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą savo asmens duomenų tvarkymui;
 • kitas, teisės aktuose numatytas teises.

11. Automatizuotas sprendimų priėmimas
Automatizuotas sprendimų priėmimas yra sprendimų priėmimo forma, kuomet tam tikras sprendimas dėl asmens yra priimamas naudojant automatines priemones. Siekdami užtikrinti greitą ir kokybišką paslaugų teikimą, mes taikome automatizuotus sprendimus, tais atvejais, kai klientai meistrų paieškai naudoja automatinę meistrų paieškos sistemą, kurios pagalba pagal kliento užklausos duomenis yra sugeneruojamas tiksliausiai užklausą atitinkančių meistrų sąrašas, klientas gauna šių meistrų kontaktus, gali su jais susisiekti ir siūlyti teikti paslaugas. Jei asmuo nesutinka, kad jam būtų taikomi sprendimai, grindžiami automatizuotu duomenų tvarkymu, jis gali pranešti apie savo nesutikimą mums el. paštu naryste@meistrunamai.lt, tačiau tokiu atveju mes negalėsime užtikrinti sklandaus ir kokybiško elektroninio tarpininkavimo paslaugų teikimo.